Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama

Podaci o polazniku:
Ime pristupnika:
Prezime pristupnika:
Ime oca:
Ime majke:
Spol:
Datum rođenja:
Mjesto rođenja:
Država rođenja:
Državljanstvo:
OIB:
Vrsta identifikacijske isprave:
Broj identifikacijske isprave:
Mjesto prebivališta:
Poštanski broj:
Adresa u prebivalištu:
Elektronička adresa:
Kontakt telefon ili mobitel: